Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣΚομισιόν: Καλεί την Ελλάδα να εγκρίνει σχέδια δράσης κατά του θορύβου

Κομισιόν: Καλεί την Ελλάδα να εγκρίνει σχέδια δράσης κατά του θορύβου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η δέσμη παραβάσεων Απριλίου περιλαμβάνει τις παρακάτω διαδικασίες κατά τις Ελλάδας:

·       Περιβαλλοντικός θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εγκρίνει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης

·       Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να της διαβιβάζουν σχετικά αντίγραφα

·       Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

·       Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την έγκαιρη πληρωμή για την παράδοση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

·       Εποχικοί εργαζόμενοι τρίτων χωρών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο όλες τις διατάξεις της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζομένους

·       Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής: Η Επιτροπή καλεί 11 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές

Περιβαλλοντικός θόρυβος

Αναλυτικά, η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εγκρίνει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης

Χθες, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2017)2150], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον περιβαλλοντικό θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ). Η εν λόγω οδηγία ορίζει κοινή προσέγγιση με σκοπό την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εγκρίνουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης και να τα αναθεωρούν σε περιοδική βάση. Θα πρέπει να καταρτιστούν στρατηγικοί χάρτες θορύβου για ορισμένα πολεοδομικά συγκροτήματα και μεγάλους οδικούς άξονες, σιδηρόδρομους και αεροδρόμια. Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες για τις εν λόγω περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταρτίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε διαβούλευση με το κοινό. Η Ελλάδα δεν έχει εγκρίνει ούτε επανεξετάσει αρκετούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για διάφορα πολεοδομικά συγκροτήματα και οδικούς άξονες. Επιπλέον, ορισμένοι χάρτες και σχέδια έχουν εγκριθεί χωρίς να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία και χωρίς δέουσα διαβούλευση με το κοινό. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2017 και στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2020, απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, διατηρούνται όλες οι αιτιάσεις εκτός από εκείνη που αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ