Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΥΠΕΝ: Θέτει χρονικά όρια στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ

ΥΠΕΝ: Θέτει χρονικά όρια στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ

Να περιορίσει τον όγκο με εκκρεμότητες επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ επιχειρεί το ΥΠΕΝ  βάζοντας όρια για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης  έργων ΑΠΕ. Παράλληλα, με παρατάσεις  των εν λόγω προθεσμιών προσπαθεί να διαχειριστεί το θέμα πιθανών αναγκών για κατασκευή υποσταθμών υπερυψηλής τάσης ή γραμμής μεταφοράς υψηλής ή υπερυψηλής τάσης.

Συγκεκριμένα, με βάση όσα αναφέρονται στο άρθρο 60 του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος-Ενέργειας, με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις», που σήμερα μπαίνει προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής:

«1. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων καθώς και η Άδεια Παραγωγής του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν: 

α) Για φωτοβολταϊκούς, χερσαίους αιολικούς και υβριδικούς σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), εάν εντός δώδεκα (12) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης. 

β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε. και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή/και σταθμούς αποθήκευσης, εάν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλλει πλήρες αίτημα για την έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης.

 γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), και για υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας διασύνδεσης δύο (2) ή  περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εάν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας της παρ. 12 του άρθρου 5, δεν έχουν υποβάλει πλήρες αίτημα για την έκδοση Άδειας Εγκατάστασης και τη σύναψη Σύμβαση Σύνδεσης. 

Τα αποδεικτικά υποβολής για όλες τις ως άνω περιπτώσεις καταχωρίζονται από τον ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 (Α’ 92). 

Οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρατείνονται για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου δηλώσει εγγράφως στον Φορέα Αδειοδότησης του άρθρου 20 του ν. 4685/2020 και στον αρμόδιο Διαχειριστή την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και εφόσον καταβάλλει το Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, το οποίο ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μεγαβάτ (MW) Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης. 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δώδεκα (12) μηνών ή δεν τηρηθούν τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 του ν. 4685/2020, η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων παύει αυτοδικαίως και το ως άνω ποσό δεν επιστρέφεται. 

Ειδικά σε περίπτωση κατά την οποία απαιτείται και εκκρεμεί απόφαση της αρμόδιας αρχής για την απαλλοτρίωση ή την παραχώρηση του συνόλου ή μέρους του γηπέδου εγκατάστασης ή εκτάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων διασύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου μπορούν να παρατείνονται για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικού Έργου υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία στον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 20 του ν. 4685/2020, στον αρμόδιο Διαχειριστή και την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, η οποία αξιολογεί και αποφασίζει για τη δυνατότητα ή μη παράτασης. 

Σε περίπτωση κήρυξης απαλλοτρίωσης, κατά τον υπολογισμό των προθεσμιών της παρούσας, δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα που εκκινά δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και λήγει κατά την ημερομηνία συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.». 

2. Ειδικά για σταθμούς, για τη σύνδεση των οποίων με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.), απαιτείται, είτε από τους ίδιους, είτε από άλλους σταθμούς, η κατασκευή υποσταθμών υπερυψηλής τάσης ή γραμμής μεταφοράς υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, οι προθεσμίες των παρ. 1 και 8 του άρθρου 31 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022, περί υποβολής πλήρους αιτήματος για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες. 

Αν έχει παύσει αυτοδικαίως, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, είτε η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Εργων είτε η Αδεια Παραγωγής, καθώς και άλλη σχετική άδεια ή έγκριση, λόγω λήξης της προθεσμίας της παρ. 1, καθώς και της προθεσμίας της 31ης Οκτωβρίου 2023 της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4951/2022 είτε η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης λόγω λήξης της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4951/2022 περί υποβολής πλήρους αιτήματος για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, οι ανωτέρω βεβαιώσεις ή άδειες αναβιώνουν και οι σχετικές προθεσμίες επανακαθορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

Επίσης με το άρθρο 61 δίνει παράταση προθεσμιών για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και την κακοκαιρία «Elias».

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ