Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΡΑΑΕΥ - Βεβαιώσεις Παραγωγού: Πώς γίνεται την αποδέσμευση δεσμευεμένων εκτάσεων ;

ΡΑΑΕΥ – Βεβαιώσεις Παραγωγού: Πώς γίνεται την αποδέσμευση δεσμευεμένων εκτάσεων ;

Σε υλοποίηση απόφασης της από 4 Απριλίου 2024 Ολομέλειας του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ η Αρχή ανακοίνωσε ότι  σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020: «4. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η παύση ισχύος αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και από τον χρόνο αυτόν αποδεσμεύονται η έκταση που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης του σταθμού αυτού και ο τυχόν δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος για το υπόψη έργο, με σχετική ενημέρωση του αρμοδίου Διαχειριστή.»

Επίσης, στην περίπτωση 1(η) του άρθρου 8 του Κανονισμού Βεβαιώσεων: «(η) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταχωρηθεί παύση ισχύος ή ανάκληση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι νέες αιτήσεις για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής, υποβάλλονται μετά την παρέλευση ενός (1) κύκλου από την ως άνω καταχώριση της παύσης ισχύος ή της ανάκλησης.»

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ότι κρίσιμος χρόνος για την αποδέσμευση της έκτασης που έχει δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης είναι η καταχώριση της παύσης ισχύος της Βεβαίωσης Παραγωγού στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και το γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΑΕΥ και όχι ο χρόνος που πράγματι επήλθε η αυτοδίκαιη παύση.

Οι νέες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη παρέλευση ενός (1) κύκλου από την καταχώριση της παύσης ισχύος ή της ανάκλησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και το γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΑΕΥ, θα απορρίπτονται.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ