Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟΠΑΠ: Στις 25 Απριλίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

ΟΠΑΠ: Στις 25 Απριλίου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 6ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 7ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

Θέμα 8ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 9ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 92.515.685,25€ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Θέμα 10ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 92.515.685,25€ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 2 α Μαΐου 2024, Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ