Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕπιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενισχύεται η κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρείες

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενισχύεται η κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες εταιρείες

Από τα στοιχεία που συλλέγει η Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συμμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2023, καθώς και από την επιμέρους διαχρονική εξέλιξή τους, προκύπτει ότι οι εταιρείες των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών συμμορφώνονται, με τις διατάξεις του νόμου 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση όσον αφορά: 

α. τη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων με εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, και την εκπροσώπηση του φύλου μειοψηφίας, 

β. τις επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα τις Επιτροπές Ελέγχου, 

γ. τις Επιτροπές Αποδοχών και τις Επιτροπές Υποψηφιοτήτων, και 

δ. την υιοθέτηση Κανονισμών Λειτουργίας – Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από φορέα εγνωσμένου κύρους.

Επιπλέον, από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι στα δύο χρόνια εφαρμογής του νόμου καταγράφεται αύξηση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα ΔΣ των εταιρειών και στις επιτροπές τους. 

Περαιτέρω, παρατηρήθηκε διαχρονικά μικρή αύξηση στις ανεξάρτητες Επιτροπές Ελέγχου, ωστόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένει περαιτέρω βελτίωση της αύξησης αυτής, καθώς η μικρή αυτή αύξηση σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών διαθέτουν τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου όπως κατ’ ελάχιστο ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου, υποδηλώνει μία τάση η οποία δύναται να είναι και αντιστρέψιμη στο μέλλον. 

Προκύπτει λοιπόν ότι, οι εισηγμένες εταιρείες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του νόμου και έχει ενισχυθεί η κουλτούρα της εταιρικής διακυβέρνησης που αυτές επιβάλλουν, στην κατεύθυνση της ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της συμπερίληψης, παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της αγοράς και την ενίσχυση της προστασίας και της εμπιστοσύνης των μετόχων και των επενδυτών.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ