Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήEDITOR'S PICKS«Εξοικονομώ- Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Οδικός χάρτης για την επιδότηση έως 10.000...

«Εξοικονομώ- Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις»: Οδικός χάρτης για την επιδότηση έως 10.000 ευρώ

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αλλάζω συσκευή», που προβλέπει επιδότηση έως 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις για την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και γενικότερα ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα, ωστόσο μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ετοιμαστούν ώστε να διεκδικήσουν τα ποσά ενισχύσεων 

‘Ηδη, προδημοσιεύτηκε  ο οδηγός για το νέο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ, συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ που αποτελεί τον μπούσουλα του προγράμματος , που στόχος του είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.

Aπευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η.12.2023.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», θα υποβάλουν όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα, αίτηση χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας (https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/).Στο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Για την υποβολή, έγκριση, υλοποίηση και καταβολή ενίσχυσης Αίτησης Συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτείται:

1) Η σύνδεση του χρήστη στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση διαπιστευτηρίων της επιχείρησης (Χρήστης, Κωδικός) του TaxisNet, για την οποία υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής.

2) Η συμπλήρωση και υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών και η υποβολή της Αίτησης.

3) Η ένταξη και ο έλεγχος της Αίτησης από τον Φορέα Διαχείρισης και Ελέγχου και η έγκριση ή απόρριψή της.

4) Η υποβολή δύο (2) Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ή δύο (2) Ενεργειακών Ελέγχων εφόσον έχει επιλεχθεί η συγκεκριμένη κατηγορία) (από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές και με τήρηση του Ασυμβίβαστου αυτών).

5) Ο έλεγχος του ποσοστού μείωσης των εκτιμωμένων εκπεμπόμενων ρύπων CO2, τουλάχιστον κατά 30,00%.

6) Οι 2 έλεγχοι Σώρευσης αυτοματοποιημένοι και μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης (στο αρχικό στάδιο της Υποβολής και στο τελικό στάδιο πριν την καταβολή της Ενίσχυσης).

7) Η απόφαση έγκρισης/Ένταξης, βάσει της οποίας γίνεται και η διαδικασία ανοίγματος και κίνησης του ειδικού δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού.

Βήματα διαδικασίας

Ο χρήστης θα συνδέεται στην πλατφόρμα κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων της επιχείρησης (Χρήστης, Κωδικός) του TaxisNet. Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής Ο χρήστης για να ολοκληρώσει την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσει στην πλατφόρμα τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Τα βασικά στοιχεία επιχείρησης.

2) Τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρ. 2 παρ.2 του Κανονισμού ΕΕ 2023/2831

3) Το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει αυτός και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία με αυτόν επιχείρηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών

4) Τα στοιχεία ταυτότητας εκπροσώπων.

5) Τα στοιχεία εταιρικής σύνθεσης.

6) Τα στοιχεία του τόπου εκτέλεσης υλοποίησης των δαπανών.

7) Τις επιλέξιμες δαπάνες που εκτιμά ότι θα υλοποιήσει.

8) Τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ο χρήστης υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία μέσω συμπλήρωσης των αντίστοιχων φορμών ή/και προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησης συμμετοχής διενεργείται αυτόματα από την πλατφόρμα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (Sorefsis.gr), έλεγχος σώρευσης έτσι ώστε εντοπιστούν τυχόν κρατικές ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση.

Ένταξη και Έλεγχος Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε αίτηση ελέγχεται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης πραγματοποιείται ο αρχικός έλεγχος Σώρευσης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου (προσωρινή/οριστική Υποβολή ή προσωρινή/οριστική Απόρριψη) θα καταγράφεται στην Ψηφιακή Πλατφόρμα και θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον χρήστη που υπέβαλε την Αίτηση Συμμετοχής. Τυχόν οριστική απόρριψη μίας αίτησης που οφείλεται σε έλλειψη ή λάθος του χρήστη δεν αποτρέπει την εκ νέου υποβολή της, με την επιφύλαξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση προσωρινής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής (ήτοι, υποβολής αίτησης χωρίς 1ο ΠΕΑ (ή ενεργειακό έλεγχο εφόσον απαιτείται)), ο χρήστης θα έχει στη διάθεσή του 20 ημέρες για να υποβάλει το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σε περίπτωση που δεν το υποβάλει στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα η αίτησή του θα απορρίπτεται προσωρινά. 

Τι αφορά η επιδότηση;

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση δαπάνης Εξοπλισμού, της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (έως 100% του συνολικού προϋπολογισμού), της δαπάνης αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης (έως 50% του συνολικού προϋπολογισμού για υποστηρικτικό ηλιοθερμικό σύστημα αύξησης απόδοσης, π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας και έως 30% για εξοπλισμό ηλιακής θέρμανσης, π.χ. θερμοσίφωνας κλπ), της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου – έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού).

 Στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη των δαπανών που θα γίνουν για τις υπηρεσίες. Ειδικότερα, καλύπτονται με όρια το  25% του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνες εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.) έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση με το όριο να είναι έως έως 400 € ανά ΠΕΑ στο πλαίσιο των δαπανών Υπηρεσιών (στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται επιλέξιμες οι υπηρεσίες διενέργειας ενεργειακών ελέγχων).

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 10.000 ευρώ και το ακριβές ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη: το μέγεθος κάθε επιχείρησης, το ποσοστό ενίσχυσης και τον μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών (με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis).

Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ – ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ