Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΔΜΗΕ: Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

ΑΔΜΗΕ: Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε δύο ισχυρά τρίμηνα με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο να ξεπερνούν τα 58 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 148%.

Τα βασικά σημεία 

Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Υψηλές επιδόσεις με ισχυρή ανάκαμψη της κερδοφορίας και επιτάχυνση των επενδύσεων

• Πλήρης αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών μετά την εξομάλυνση του εσόδου από την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο 2022.

• Επενδυτικές Δαπάνες στα 297,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2023, έναντι 88,0 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2022.

• Τα Συνολικά Έσοδα ανήλθαν στα 189,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 37,5% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2022.

• Τα Έσοδα από το Ενοίκιο Συστήματος Μεταφοράς ανήλθαν στα 178,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,5% έναντι 128,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2023. Λαμβάνοντας υπόψη και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, που διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2023, σημειώνεται αύξηση 38,6% έναντι του α’ εξαμήνου 2022.

• Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 136,8 εκατ. ευρώ (από 90,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022). Το συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε στα 137,6 εκατ. ευρώ έναντι 90,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, υψηλότερα κατά 52,7%.

• Ισχυρή Χρηματοοικονομική Θέση, με Καθαρό Δανεισμό, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, στα 981,6 εκατ. ευρώ.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.:

• Καθαρά κέρδη 29,2 εκατ. ευρώ

• Υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο 2023 έχει προταθεί διανομή μικτού προμερίσματος ανά μετοχή 0,058 για τη χρήση 2023 (ημερομηνία αποκοπής: 04.10.2023)

Όμιλος ΑΔΜΗΕ

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε δύο ισχυρά τρίμηνα με τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο να ξεπερνούν τα 58 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 148%. Οι ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις γραμμές της λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας επιτεύχθηκαν χάρη στην πλήρη εφαρμογή των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος οι οποίες επέδρασαν θετικά στην εξομάλυνση της ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου του για το 2023 και την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών του.

Παράλληλα, ο Όμιλος πέτυχε την καλύτερη ιστορικά επίδοσή του σε α΄εξάμηνο αναφορικά με την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος, που αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Διαχειριστή τα επόμενα χρόνια, με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες να ανέρχονται σε 297,3 εκατ. ευρώ (έναντι 88 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022), με διατήρηση της ανοδικής τάσης και για το δεύτερο μισό του έτους.

Τα ενοποιημένα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου στο α’ εξάμηνο 2023 ανήλθαν στα 189,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 37,5% έναντι 137,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την Αγορά Εξισορρόπησης ανήλθαν σε 185,7 εκατ. ευρώ έναντι 134,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 38,6%, ενώ τα Έσοδα από λοιπές δραστηριότητες μειώθηκαν οριακά κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 50,6% σε 136,8 εκατ. ευρώ έναντι 90,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 137,6 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 52,7% σε σχέση με 90,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2022, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο του 2022

β) πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 1,0 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 112,6% και ανήλθε στα 82,2 εκατ. ευρώ, έναντι 38,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, ενώ το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 83,0 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 118,9% έναντι 37,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 75,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 127,8% έναντι 33,1 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2022, ενώ τα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 57,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 58,5 εκατ. ευρώ έναντι 23,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2022, που αντιστοιχεί στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 15,0 εκατ. ευρώ.
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 29,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2022.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 418 χιλ. ευρώ έναντι 378 χιλ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 25 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και σε χρηματιστηριακές δαπάνες. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 59 χιλ. ευρώ, όπως διαμορφώθηκαν στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας μερικώς τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας την 30.06.2023 ανέρχονταν σε 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 29,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση έναντι 11,9 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη συνεδρίαση 95/04.08.2023 αποφάσισε την διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και θα προχωρήσει στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023 (ημερ. Αποκοπής: 04.10.2023). Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για την χρήση 2023 καθώς αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες, που προβλέπεται από τη νομοθεσία να προταθεί ως διανομή προμερίσματος.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ