Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΥΠΑΑΤ: Προωθούνται αρδευτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

ΥΠΑΑΤ: Προωθούνται αρδευτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Mετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά, του αρμόδιου Υφυπουργού για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργου Στύλιου, και τoυ Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΡΜΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια του Προγράμματος: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 του Π.Α.Α 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται σε 4.300.000,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011434443 και ο κωδικός ΣΑΕ:2019ΣΕ08210033.

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο  αφορά στην κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου, με σκοπό την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής και την ανάπτυξη της γεωργίας.

 Τα έργα του νέου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Γέρμα, το οποίο καλύπτει συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 3.278 στρ.,  περιλαμβάνουν:

α.  Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από τη θέση του υφιστάμενου φρεατίου του αγωγού υδροληψίας του φράγματος στην προς άρδευση περιοχή
β. Το δίκτυο διανομής με τις απαιτούμενες υδροληψίες και
γ.  Μικρά τεχνικά και φρεάτια ελέγχου του δικτύου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10/02/2023 και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 17/02/2023 και ώρα 13:00. (Τοπική ώρα). Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το έργο χρηματοδοτείται από τη δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ