Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΒ: To ενεργειακό, η χωροταξία και η δικαιοσύνη στις μεγάλες προκλήσεις για...

ΣΕΒ: To ενεργειακό, η χωροταξία και η δικαιοσύνη στις μεγάλες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις

Το σύνολο της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσει την εύθραυστη αναπτυξιακή ισορροπία, κρίνει ως επιβεβλημένη τη λήψη δραστικών μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ειδικά εκείνων που αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, με βάση την ετήσια έρευνα του ΣΕΒ “Business Pulse 2022” που αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία εντοπισμού και κατανόησης των ζητημάτων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα. 

Βασίζεται, όπως αναφέρεται, στη συστηματική, άμεση, επαφή με τις επιχειρήσεις και είναι, με τη σειρά της, η βάση για την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων της επόμενης μέρας, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους επιχειρήσεων. Η ετήσια έρευνα πραγματοποιείται για 6η συνεχομένη χρονιά από την καταξιωμένη εταιρεία ερευνών MRB και αποτυπώνει τις απόψεις ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το 2022 και τις προοπτικές για το 2023. 

Σύμφωνα με την έρευνα, “η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις είναι σημαντικές απειλές, με ανάγκη μεγαλύτερων παρεμβάσεων για την άμβλυνση των επιπτώσεών τους ώστε να μη διαταραχθεί η εύθραυστη αναπτυξιακή ισορροπία. Ειδικά οι πληθωριστικές πιέσεις εξανεμίζουν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφούν τα αυξημένα κόστη χωρίς να τα μετακυλούν στους αγοραστές των προϊόντων τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολία κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο κεφάλαιο με γνώσεις και δεξιότητες”

Αναλυτικά τα εμπόδια στην αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων καταγράφονται ως εξής:

Το υψηλό ενεργειακό κόστος και οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις ανησυχούν την αγορά: Το ενεργειακό κόστος κατατάσσεται στην πρώτη θέση των εμποδίων (53,5%) από το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών. Η αγορά διαπνέεται από την κοινή αντίληψη ότι η ένταση και το βάθος των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη των μεσοπρόθεσμων επιχειρηματικών της σχεδίων. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις της κατηγορίας «α» διακατέχονται από ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία ως προς την υφιστάμενη αστάθεια του διεθνούς οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος και της αντανάκλασης αυτού στην ελληνική οικονομία.

Οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης και η πολυνομία παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων: Με 18,7% και 22,5% αντίστοιχα, τα χρόνια ζητήματα της πολυνομίας και της καθυστέρησης απονομής δικαιοσύνης εμποδίζουν την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Έλλειψη ικανού στελεχιακού δυναμικού: Η έλλειψη ικανών στελεχών συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Ειδικά για την κατηγορία «α» αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά εμπόδια ανάπτυξης (19,5% – 4η θέση).

Φορολογικό πλαίσιο: Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας «α» αναγνωρίζουν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ για την κατηγορία «γ» παραμένει σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξή τους, καθώς αξιολογούν ότι οι συντελεστές στην εταιρική φορολογία και τη φορολογία της εργασίας παραμένουν αρκετά υψηλοί. 

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις: Το 58,6% της κατηγορίας «γ» κατατάσσει στις πρώτες θέσεις των εμποδίων τον ακριβό δανεισμό και τη αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ ακολουθεί με 51,9% το έλλειμμα χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών κινήτρων. Κατ’ επέκταση, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και αποθαρρύνεται οποιαδήποτε επενδυτική προσπάθεια.

Οι Μεταρρυθμίσεις και τα ζητούμενα

Καταγράφεται, με βάση την έρευνα, μεγάλη πρόοδος στη ψηφιοποίηση του κράτους (κυρίως στις διεπαφές μέσω του gov.gr), στη μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου και η υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς αυτούς υποστηρίζουν μια ποιοτική στροφή στη λειτουργία της οικονομίας. 

Ωστόσο, για το σύνολο των επιχειρήσεων, ζητούμενο είναι η ακόμα ταχύτερη άρση της γραφειοκρατίας σε πεδία όπως η απονομή δικαιοσύνης, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα, η χωροταξία, η αδειοδότηση, η λειτουργία των ΟΤΑ, η λειτουργία του ανταγωνισμού, το πτωχευτικό πλαίσιο κ.λπ. Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στα πεδία αυτά είναι σημαντική ώστε οι διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης να απλοποιούνται πριν τη ψηφιοποίησή τους και ανάρτηση τους στο gov.gr

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, “οι πλέον σημαντικές πτυχές του μεταρρυθμιστικού έργου των τελευταίων ετών είναι: (α) Η ψηφιοποίηση του κράτους και κυρίως των διεπαφών με τη δημόσια διοίκηση, (β) Η φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων και (γ) Η απορρόφηση / υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που αξιολογούνται ιδιαιτέρως θετικά μιας και συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αποτυπώνουν την ποιοτική στροφή της οικονομίας. Αυτό καταγράφεται με σαφήνεια στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών. Χαρακτηριστικά ο δείκτης θετικότητας για: (α) την ψηφιοποίηση του κράτους από 46,9% το 2020 ανέρχεται σήμερα σε 65,1%, (β) τα προγράμματα ΕΣΠΑ από 21,5% σε 33,5%, (γ) τη φορολογία νομικών προσώπων από 12% σε 25,8% και (δ) τη φορολογία μισθωτής εργασίας από 14,2% σε 24,7%.”

Παράλληλα, “οι διεπαφές των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες αξιολογούνται θετικά, ειδικά οι υπηρεσίες gov.gr, ΓΕΜΗ, ΚΕΠ, και ΕΡΓΑΝΗ. Ωστόσο, υπάρχει διάχυτη ανάγκη για δομική απλοποίηση της καθημερινότητας σε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, τα τελωνεία, τα δικαστήρια, οι πολεοδομίες κ.λπ. Η ψηφιακή πύλη gov.gr καταγράφεται ως μια εξέχουσα πρωτοβουλία και παραμένει σταθεροποιημένα πρώτη στην ικανοποίηση των επιχειρήσεων (71,1% το 2022 έναντι 70,8% το 2021). Όμως η σταθεροποίηση της βαθμολογίας συνδυαστικά με τις λοιπές μετρήσεις έχει μια εξίσου χρήσιμη ερμηνεία. Η συσσωρευμένη γραφειοκρατία μπορεί να περιοριστεί με τη ψηφιακή πύλη, αλλά πλέον πρέπει να εξεταστεί πως οι διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης θα απλοποιούνται δραστικά και έγκαιρα πριν την ψηφιοποίηση τους.”

Οι επιχειρήσεις θεωρούν, με βάση την έρευνα, “ότι θα ωφεληθούν περαιτέρω από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στα εξής πεδία (ξεκινώντας από εκείνα που κατά το τελευταίο έτος καταγράφεται η μικρότερη βελτίωση):

-Χωροταξία – πολεοδομία – περιβαλλοντική αδειοδότηση – αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργείας

-Λειτουργία τοπικής αυτοδιοίκησης

-Καλή νομοθέτηση

-Απονομή δικαιοσύνης

-Πτωχευτικό πλαίσιο

-Ευθύνες διοικητών επιχειρήσεων – εταιρικό δίκαιο – εταιρική διακυβέρνηση

-Εποπτεία αγοράς – ανταγωνισμός

-Πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων / προμηθειών

-Επιχειρηματικά πάρκα και βιομηχανικές περιοχές

-Ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα

-Πλαίσιο για νεοφυείς επιχειρήσεις (Elevate Greece)

-Πλαίσιο αναπτυξιακού νόμου

-Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

-Εργασιακές σχέσεις

Πώς αξιολογείται η πρόοδος της οικονομίας;

Με βάση την έρευνα, η οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και η προοπτική της, ακολουθεί μία σταθερή πορεία. Η θετική εκτίμηση για την οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πάνω από 10%, κάτι που είχε να συμβεί από το 2017.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ