Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήEDITOR'S PICKSΠροχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου - 4 έργα ύψους 58 εκατ....

Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου – 4 έργα ύψους 58 εκατ. ευρώ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ψηφιακού μετασχηματισμού συνέχεια προωθείται το τελευταίο διάστημα με τέσσερα νέα σχετικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 58 εκατ. ευρώ να προκηρύσσονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της Κεντρικής Διοίκησης και των Προξενικών Αρχών καθώς και την ψηφιοποίηση της αδειοδότησης ΑΠΕ αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτών.

Μεταρρύ́θμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov–ERP)

Ειδικότερα και με στόχο την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα η Κοινωνία της Πληροφορίας «πατάει start» για την Μεταρρύ́θμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov–ERP)». To εν λόγω έργο, συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι από τα πρώτα έργα Πληροφορικής, το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντικείμενό του είναι μέσα σε 48 μήνες, να βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες αλλά και να αναβαθμίσει τις εφαρμογές πληροφορικής που σχετίζονται με την δημοσιονομική πολιτική, μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ).

Το νέο ΟΠΣΥΔΔ θα αποτελέσει την μετεξέλιξη-επέκταση του υφιστάμενου ΟΠΣΔΠ που λειτουργεί σήμερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τόσο ως προς το αντικείμενο, όσο και ως προς το πλήθος των χρηστών, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των Φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και των σχετικών λειτουργιών τους αλλά και του υφιστάμενου Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικής Κυβέρνησης, τόσο ως προς το αντικείμενο, τον τρόπο συλλογής των στοιχείων, το πλήθος των χρηστών και το πλήθος των Φορέων, οι οποίοι αποστέλλουν στοιχεία στο ΓΛΚ.

Με τον νέο ΟΠΣΥΔΔ θα υποστηρίζονται οι ανάγκες του νέου Λογιστικού Πλαισίου για τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ) τόσο σε καθημερινό παραγωγικό επίπεδο για τους φορείς την Κεντρικής Διοίκησης, όσο και σε επίπεδο συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών Γενικής Κυβέρνησης.

Επιπλέον εκεί θα συγκεντρώνονται τα οικονομικά και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία από το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό τη βελτίωση της πληροφόρησης για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της χώρας, μέσω του συστήματος προϋπολογισμού επιδόσεων, της επισκόπησης δαπανών και δραστηριοτήτων, της παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, της χρηματοοικονομικής κατάστασης καθώς και της χρηματοοικονομικής επίδοσης των φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και όποιες άλλες εφαρμογές υπάρχουν για το σκοπό αυτό (Μητρώο Δεσμεύσεων κ.λπ.).

Παράλληλα θα υποστηρίζεται η ταξινόμηση βάσει προγραμμάτων του Π/Υ και τη διασύνδεσή της με τα λοιπά είδη ταξινομήσεων (οικονομική, διοικητική, λειτουργική κ.λπ.), οι καθημερινές εργασίες του ΓΛΚ καθώς και των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού επιδόσεων και της περιβαλλοντικής διάστασης του προϋπολογισμού/green budgeting αλλά και η παρακολούθηση της ρευστότητας της Κεντρικής Διοίκησης και των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

Ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες των Προξενικών Υπηρεσιών

Το δεύτερο έργο αφορά στο Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών, ο οποίος έχει προϋπολογισμό 4.850.000 € (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους.

To έργο το οποίο υπολογίζεται να υλοποιηθεί σε 24 μήνες, έχει ως αντικείμενο τον μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων Προξενικών Υπηρεσιών μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant), για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης. Απώτερος στόχος του είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών.

Για το λόγο αυτό οι νέες διαδικασίες που προβλέπονται θα υποστηρίζουν και θα περιλαμβάνουν την άμεση και επί 24ωρης βάσης επικοινωνία των πολιτών με τις Προξενικές Αρχές, για θέματα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, στρατολογικά θέματα όπως, κατάταξη, αναβολή, απαλλαγή, μειωμένη θητεία, αναγνώριση θητείας, εξαγορά θητείας, έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίου, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου, έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού, σύνταξη πληρεξουσίου, έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, μετοίκησης, μονίμου κατοίκου εξωτερικού, μετατροπή άδειας οδήγησης, θεώρηση νοσηλίων, μεταφορά κατοικίδιου στην Ελλάδα.

Επιπλέον θα παρέχονται ψηφιακά οδηγίες σχετικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις λόγω Covid-19, πληροφορίες για θέματα φορολογίας όπως οδηγίες για την πληρωμή φόρων, για την αποφυγή διπλής φορολογίας, πρόσβαση στο myTaxisNet, ορισμός φορολογικού εκπροσώπου αλλά και έκδοση θεώρησης εισόδου.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα παρέχονται μέσω εικονικής υποβοήθησης πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος πολίτης, ενώ συνημμένα θα μπορεί να βρει και τις σχετικές αιτήσεις. Επιπλέον, θα διατίθεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας μεταφραστών, καθώς και οδηγίες για να κλείσει κάποιος ηλεκτρονικά ραντεβού. Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται συναρμόδιες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα για φορολογικά ή στρατολογικά θέματα), η υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης θα παραπέμπει στην αντίστοιχη υπηρεσία παραθέτοντας τον σχετικό σύνδεσμο.

Η υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών (uploaded files) χωρίς να χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενείο, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο, χρόνο και χρήματα για τους πολίτες. Σε περιπτώσεις που τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, ο πολίτης θα λαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για την ημέρα και ώρα που δύναται να προσέλθει στο Προξενείο και να παραλάβει τα έγγραφα. Τέλος θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, μέσω της υπηρεσίας e-paravolo (για Αρχές εντός της Ε.Ε.) ή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της προξενικής Αρχής.

«Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ)»

Το τρίτο έργο που αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, είναι συνολικού προϋπολογισμού 952.320,00€ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι μέσα σε 15 μήνες να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ). Πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διαχειρίζεται όλα τα στάδια αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και θα λειτουργεί ως μία «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών. Μέσω αυτής της πύλης ο ενδιαφερόμενος θα δύναται να εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρακολουθεί την εξέλιξη του και να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αδειοδοτικών αρχών.

Επιπλέον, τα πάσης φύσεως έγγραφα που αφορούν στην αδειοδοτική διαδικασία θα διακινούνται μέσω του νέου αυτού συστήματος, καθιστώντας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών απαραίτητη. Το ΥΠΕΝ θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την αδειοδοτική διαδικασία είτε συγκεντρωτικά για μια περιφέρεια είτε για ολόκληρη την Επικράτεια, με σκοπό την παρακολούθηση της δυναμικής διείσδυσης των ΑΠΕ στο σύστημα και την προσαρμογή και επικαιροποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των ΑΠΕ. Τέλος, το ΠΣΑΠΕ θα υποστηρίζει και τις απαραίτητες λειτουργικές εφαρμογές όπως ο επιμερισμός του ειδικού τέλους ΑΠΕ.

Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τέλος, προχωρά και η επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 491.784€ (με ΦΠΑ), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους και υπολογίζεται να υλοποιηθεί και πάλι σε 15 μήνες.

Αντικείμενο του έργου είναι η επέκταση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΠΔΠΧ προς τους πολίτες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς μέσω της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης υπευθύνων επεξεργασίας σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων και εργαλείου υποβοήθησης της ΑΠΔΠΧ σχετικά με τη διαχείριση γνωστοποιήσεων περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος αυτοεκτίμησης (self – assessment) σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων (προσανατολισμένο κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς)
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης προγραμματισμού – εκτέλεσης διοικητικών ελέγχων ΑΠΔΠΧ
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης πολιτών στην υποβολή καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση υποσυστήματος υποβοήθησης στην άσκηση δικαιωμάτων στους υπευθύνους επεξεργασίας
  • Δημιουργία περιεχομένου web ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ιδίως για τα παιδιά.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img