Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠλαστικά Κρήτης: Στις 30/6 η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Πλαστικά Κρήτης: Στις 30/6 η ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ηράκλειο Κρήτης περιοχή ΒΙ.ΠΕ.Η. οδός Ρ, ανώνυμης Εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2020.

3.-Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4.- Ενημέρωση Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής στη χρήση 2020.

5.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.

6.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7.-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

8.-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

9.Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

10.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.

11.- Ορισμός Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

12.-Τροποποίηση  των άρθρων 16,20,26,30 του καταστατικού.

13.- Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4706/2020.  

14.-Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img
spot_img