Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΝΑΥΤΙΛΙΑΟ ΣΕΕΝ υποστηρίζει και επιταχύνει την «πράσινη» μετάβαση της ακτοπλοΐας

Ο ΣΕΕΝ υποστηρίζει και επιταχύνει την «πράσινη» μετάβαση της ακτοπλοΐας


Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών/Σχολή Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών) συμφωνήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.) στο πλαίσιο των σκοπών του
και των δράσεων προώθησης ερευνητικών, τεχνολογικών ή/και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων για την Επιβατηγό Ναυτιλία συνεχίζει να χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους την εκπόνηση ερευνητικών έργων μέσω συμβάσεων ανάθεσης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

O Πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν. κ. Σπυρίδων Πασχάλης σε ειδική συνάντηση με τον Αντιπρύτανη
Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου συμφώνησαν Πλαίσιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας
με αντικείμενο τη βέλτιστη ανάπτυξη και δομή λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από την ξηρά (O.P.S.), στα πλοία της επιβατηγού ναυτιλίας σε
λιμένες της Ελλάδας και του εξωτερικού στους οποίους δραστηριοποιούνται τα μέλη του
Σ.Ε.Ε.Ν (το «Έργο»).

Για την εκτέλεση του Έργου ορίστηκαν Επιστημονικός Υπεύθυνος ο κ. Δημήτριος Λυρίδης,
αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Κύριος
Ερευνητής ο καθηγητής Ιωάννης Προυσαλίδης, οι οποίοι θα συντονίσουν και διεκπεραιώσουν τις εργασίες του Έργου.

Με το ανωτέρω Πλαίσιο Συνεργασίας συνεχίζεται η συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο κατόπιν της ανάθεσης ερευνητικού έργου για τα θέματα της Ηλεκτροδότησης
Πλοίων Ακτοπλοΐας από την Ξηρά (Onshore Power Supply – O.P.S.) που ολοκληρώθηκε με
επιτυχία.

Η Α’ Φάση του νέου Πλαισίου Συνεργασίας αφορά την ανάθεση στο Εργαστήριο Θαλασσίων
Μεταφορών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ερευνητικού έργου
με θέμα «Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας (interoperability) των λιμένων, των
συστημάτων και των εγκαταστάσεών τους παροχής ρεύματος με τον εξοπλισμό των πλοίων,
μέσω ενός ομοιογενούς προτύπου ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων (Cold Ironing)».

2 Οι προβλεπόμενες στη Σύμβαση Έργου συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες για την
ηλεκτροδότηση των πλοίων κατά τον ελλιμενισμό τους αποσκοπούν:
• Στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων με τον εξοπλισμό των
πλοίων, σε συνδυασμό με τις δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).
• Στη μέγιστη αξιοποίηση των συστημάτων O.P.S. από τα πλοία της επιβατηγού
ναυτιλίας, με στόχο τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου μέσω της χρήσης επιχειρηματικά βιώσιμων πρακτικών και βέλτιστων τεχνολογιών παροχής ενέργειας στα πλοία.
• Στη σχεδίαση ενός πλαισίου λειτουργίας το οποίο θα επιβραβεύει την ευελιξία και την
καινοτομία, σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και πρόσβασης στο δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας, όπου οι χρήστες/πλοία θα έχουν την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του
προμηθευτή/παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικές τιμές.
Η ηλεκτροδότηση των ελλιμενισμένων πλοίων από τη ξηρά, ιδιαίτερα εφόσον
πραγματοποιείται με ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ), επιτυγχάνει τον εκμηδενισμό των εκπομπών αερίων ρύπων και τη μείωση θορύβων
και δονήσεων από τα πλοία, ενώ συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
Ως τελικό αποτέλεσμα, η υλοποίηση και εφαρμογή του Έργου αναμένεται να επιφέρει
ουσιαστικά οφέλη στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς επίσης θα αναβαθμίσει τη
ποιότητα ζωής των περίοικων πολιτών, των εργαζομένων και των επιβατών/χρηστών των λιμένων.

spot_img
300px by 250px ad for bank of Chania

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ