Δευτέρα, 21 Ιουνίου, 2021
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΟΛΘ: Στις 23/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

ΟΛΘ: Στις 23/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΟΛΘ ΑΕ στις 23 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα λάβει χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1.  Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020-31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών χρήσης 2020 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. 

3. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου  κατά  την  εταιρική  χρήση  2020  και  υποβολή  της  ετήσιας  έκθεσης  πεπραγμένων  της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017. 

4. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018. 

5. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018. 

6. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020. 

7. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2021.

8.Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και έγκριση της αμοιβής της. 

10.Τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, 7§4, 8§1, 9§§1,3,5, 10 (προσθήκη §3) και 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. (Προσαρμογή στον Ν 4706/2020 και διεύρυνση δραστηριότητας ΟΛΘ Α.Ε.).

11. Έγκριση  της  Πολιτικής  Καταλληλότητας  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (άρθρο  3§3 Ν.4706/2020).

12. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου (επαναπροσδιορισμός είδους, σύνθεσης, αριθμού και θητείας) και τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. 

Ανακοινώσεις

1. Αποδοχή της παραίτησης  του  κ. Boris  Wenzel  από Μέλος του  Δ.Σ. και από  τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου Δ.Σ.

spot_img
spot_img

MUST READ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

spot_img
spot_img